Spørsmålstegn ved Bibelselskapet som monopol April 10 1983

Artikkel, Fast Grunn nr 4, 1983.

 

Noen bibel-venner har gjort et initiativ for å dele ut Bibelen til alle hjem hvor de ikke har den fra før. Tanken er å kjøpe bibler for 150 000 kroner og så gi dem gratis til dem som ikke eier noen bibel (intervju i Dagen 21. juni).

Dette initiativet har vakt sterke reaksjoner fra biskop Andreas Aarflot og fra Bibelselskapets generalsekretær, Gunnar Stålsett. Bibelaksjonen "Bibelen for alle" skaper forvirring og bygger opp et unødvendig apparat til skade for et arbeid som allerede har eksistert i mange år, ble det sagt fra dette hold. Aarflot hevdet at tiltaket er en mistillitsaksjon mot Bibelselskapet.

Dette synes vi er unødvendig sterke ord.

Sant nok, det kan diskuteres om den nevnte aksjonsplan er den beste måten å spre Bibelen på. Fra gammelt av har man foretrukket å selge Bibelen billig, fremfor å dele den ut gratis. Psykologisk sett kan dette ha noe for seg.

Men denne saken reiser et spørsmål til, og det er den monopol-stilling som Bibelselskapet har i Norge. De arrogante ord fra Oslo-bispen bidrar til å stille denne monopol-stillingen i fokus.

Bibelselskapet har hatt en sterk stilling i det norske kristenfolk, som rett og riktig er. Men det står ikke til å nekte at den nye bibeloversettelsen har rokket ved tilliten i mange kretser. Folk begynner å spørre om det ikke finnes andre oversettelser i moderne språk.

"Dagen" behandler denne sak på lederplass den 25. juni, og konkluderer med følgende bemerkninger, som vi vil gi vår tilslutning:

"Ei anna sak, som kan verta aktualisert gjennom denne aksjons-planen er sjølve monopol-ordningi. For det monopolet som Bibelselskapet har, er berre ei praktisk og faktisk ordning. Kven som helst kan bryta det nårsomhelst. Private personar kan gjeva ut ei Bibel-utgåve basert på sjølvstendig omsetjing av grunntekstene. Og det ville sjølvsagt ikkje noko makt i eit demokratisk land kunna hindra.

Tvertom kan både ein for hardhendt bruk av monopolrettar og prente-rettar føra til at vi rett og slett fær fleire ulike Bibelutgåver."